ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีควบคุมสมองกลฝังตัวอัจฉริยะพร้อมโปรแกรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีควบคุมสมองกลฝังตัวอัจฉริยะพร้อมโปรแกรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศ

Leave a Comment