ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ของสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ของสำนักอธิการบดี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

Leave a Comment