ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 จำนวน 1 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3  จำนวน 1  รายการ ของคณะศิลปศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ราคากลาง

Leave a Comment