ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และ ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ  ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  และ ห้องปฏิบัติการระบบ ERP

 ประกาศประกวดราคา

 

Leave a Comment