ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Leave a Comment