ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 350 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  จำนวน 350 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment