ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ

ประกาศ

ราคากลาง

Leave a Comment