ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษา Language Hub จำนวน 4 ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องเรียนภาษา Language Hub จำนวน 4 ห้อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment