ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จุดบริการ เครือข่ายไร้สาย Wifi Oasis จำนวน 40 จุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจุดบริการเครือข่ายไร้สาย Wifi Oasis จำนวน 40 จุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment