ประกาศสอบราคาจ้างทำวารสาร “สารรักษ์วัฒนธรรม” ประจำปี 2557 จำนวน 2,600 เล่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำวารสาร “สารรักษ์วัฒนธรรม”โครงการพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวัฒนธรรมไทยสู่สากลประจำปี 2557

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment