การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ของคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง

การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2

Leave a Comment