ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา
บริการรักษาความสะอาด ประจ าปีงบประมาณ 2558 ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

Leave a Comment