ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

Leave a Comment