ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้กับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

Leave a Comment