ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึก (กองคลัง)

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึก (คงคลัง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 850,000 บาท

ราคากลาง

Leave a Comment