Monthly Archives: กันยายน 2014 - Page 3

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ราคากลาง

ประกวดราคารายการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2558 ของคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดและเงื่อนไข

ราคากลาง

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง

งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสำนักงานอธิการบดี 

รายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาจ้าง งานรักษาความปลอดภัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับปรุงอาคาร 2

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  งานปรับปรุงอาคาร 2 1 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

Page 3 of 41234