ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับปรุงอาคาร 2

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  งานปรับปรุงอาคาร 2 1 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

Leave a Comment