ประกาศร่าง TOR และราคากลาง

งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสำนักงานอธิการบดี 

รายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาจ้าง งานรักษาความปลอดภัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

Leave a Comment