ประกาศร่าง TOR และราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 ชุด

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

Leave a Comment