ประกาศร่าง TOR และราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่าง TOR

ราคากลาง

Leave a Comment