ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด  จำนวน 1 ชุด จากเงินงบประมาณประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment