สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบราคาจ้าง

ราคากลาง

Leave a Comment