ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์การจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์

ราคากลาง

Leave a Comment