ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2557  ของกองบริหารงานบุคคล

ประกาศ

ราคากลาง

Leave a Comment