สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ

ข้อกำหนดรายละเอียด , กำหนดการ

ราคากลาง

Leave a Comment