ประกาศร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์ห้องประชุม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์ห้องประชุม 2 ชุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR

ราคากลาง

 1. Mr.Chirantanin daungkhamdee

  ขอวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ห้องประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  1. ข้อ 3.1 กล่องใส่จอภาพแบบระบบไฟฟ้า จำนวน 13 ชุด ขอแก้ไขข้อ 3.1.6 ความเร็วในการขึ้น-ลง ของจอภาพ ใช้เวลาไม่เกิน 8 มม. ต่อวินาที กรณีมีภาระ (Load) เป็น “ 3.1.6 ความเร็วในการขึ้นหรือลง ใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่ไม่เกินกว่า 20 มม. ต่อวินาที กรณีมีภาระ (Load)” ทั้งนี้เนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวไม่ชัดเจนว่า “การใช้เวลาไม่เกิน” นี้เป็นช่วงความเร็วสูง หรือความเร็วต่ำ อาจทำให้มีข้อโต้แย้งได้
  2. ข้อ 3.5 เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ สามมิติ จำนวน 1 ชุด ขอแก้ไขข้อ
  (2.1) ข้อ 3.5.3 มีถาดรองเอกสาร หรือวัตถุพร้อมไฟส่องสว่างด้านล่าง (Backlight) และมีแขนไฟส่องสองข้างเป็นชนิด LED หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็น “3.5.3 มีถาดรองเอกสาร หรือวัตถุพร้อมไฟส่องสว่างด้านล่าง (Backlight) และมีแขนไฟส่องหนึ่งข้างเป็นชนิด LED หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้มีการแข่งขันได้มากขึ้น
  (2.2) ข้อ 3.5.8 ใช้เลนส์ขนาด F=1.45 – 2.1, f = 4.8 – 45.6 สามารถซูมภาพได้ถึง 9x Optical และ 20x Digital Zoom หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า เป็น “3.5.8 ใช้เลนส์ขนาด F=2.0-2.8, f=3.8-45.6 สามารถซูมภาพได้ถึง 9x Optical และ 20x Digital Zoom หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า” ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้มีการแข่งขันได้มากขึ้น
  (2.3) ข้อ 3.5.20 สามารถเก็บภาพไว้ในตัวเครื่องได้ มากกว่า 400 ภาพ และสามารถบันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร์ไม่จำกัด โดยผ่านสาย USB เป็น “3.5.20 สามารถเก็บภาพไว้ในตัวเครื่องได้ ไม่น้อยกว่า 400 ภาพ และสามารถบันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร์ไม่จำกัด โดยผ่านสาย USB” ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนของความหมายในข้อความดังกล่าว
  3. ข้อ 3.6 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw จำนวน 1 ชุด ขอแก้ไขข้อ
  (3.1) ข้อ 3.6.12 มีช่องสัญญาณ ดังนี้ ● ช่องต่อ Computer ช่องที่ 2 สามารถรับ-ส่ง สัญญาณ คอมพิวเตอร์ได้ เป็น “3.6.12 มีช่องสัญญาณ ดังนี้ ● ช่องต่อ Computer ช่องที่ 2 สามารถส่ง สัญญาณ คอมพิวเตอร์ได้” ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีสินค้ายี่ห้อใดสามารถทำการรับสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ได้เพราะเป็นช่องสัญญาณส่งออก
  (3.2) ข้อ 3.6.28 มีลำโพงในตัวขนาดไม่น้อยกว่า 6W (2x3W) 2 ตัว เป็น “3.6.28 ลำโพงในตัวขนาดไม่น้อยกว่า 6W (2x3W)” ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ที่มีขายในท้องตลาดมีลำโพงเป็นแบบ 3 วัตต์ 2 ตัว รวมแล้วเป็น 6 วัตต์ หากใส่ข้อความ จำนวน 2 ตัวเข้าไปอีกจะทำให้ผิดความหมายกลายเป็นต้องมีลำโพงขนาด 6 วัตต์ จำนวน 2 ตัวซึ่งไม่มีสินค้ายี่ห้อใดสามารถทำได้ตามข้อกำหนดนี้
  4. ข้อ 3.7 กระดานอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ขอแก้ไขข้อ
  (4.1) ข้อ 3.7.10 มีความละเอียดภายในไม่น้อยกว่า 12,800 x 9,600 และความแม่นยำไม่มากกว่า 0.2 มิลลิเมตร เป็น “3.7.10 มีความละเอียดภายในไม่น้อยกว่า 12,800 x 9,600” ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้มีการแข่งขันได้มากขึ้น
  (4.2) ข้อ 3.7.12 และ 3.7.13 ขอตัดข้อความนี้ออกทั้ง 2 ข้อ เนื่องจากอาจจะเกิดปัญหาในการส่งมอบงานเพราะไม่มีเครื่องมือที่จะนำมาทำการทดสอบในเรื่องความเร็วดังกล่าวได้

Leave a Comment