ประกาศร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์ห้องประชุม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์ห้องประชุม 2 ชุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR

ราคากลาง

Leave a Comment