ประกาศร่าง TOR และราคากลาง Wi-Fi Oasis 40 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างจุดบริการเครือข่ายไร้สาย(Wi-Fi Oasis) 40 จุด

ร่าง TOR

ราคากลาง

Leave a Comment