ประกาศประกวดราคาซื้อจุดบริการ เครือข่ายไร้สาย Wifi Oasis จำนวน 40 จุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจุดบริการ เครือข่ายไร้สาย Wifi Oasis จำนวน 40 จุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

Leave a Comment