ประกาศประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ชุดปฏิบัติการทำเสื้อตัวอย่าง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ชุดปฏิบัติการทำเสื้อตัวอย่าง)                                          ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment