ประกาศสอบราคาซื้อระบบ การกระจายสัญญาณวิทยุ และออกอากาศวิทยุผ่านเครือข่าย IP จ านวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบ
การกระจายสัญญาณวิทยุ และออกอากาศวิทยุผ่านเครือข่าย IP จ านวน 1 รายการ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment