สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ  ณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 19 – 21  พฤศจิกายน 2557  ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Leave a Comment