ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านรายการโทรทัศน์

ราคากลาง

 

Leave a Comment