ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ e-Classroom จำนวน ๕๐ ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
e-Classroom จ านวน ๕๐ ห้อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) ตามมาตรการเพิ่มศักยภาพ
เศรษฐกิจ

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment