ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ จุดบริการเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi Oasis จำนวน 40 จุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการ จุดบริการเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi Oasis จ านวน 40 จุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

 

Leave a Comment