ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษา (Language Hub) จำนวน 5 ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการ ครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษา (Language Hub) จำนวน 5 ห้อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment