ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องประชุม 2 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องประชุม 2 ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

ประกาศประกวดราคา

 

Leave a Comment