ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการ ชุดปฏิบัติการจำลองการออกแบบระบบโลจิสติกส์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment