ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการ ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องกลอัตโนมัติ(CNC) เพื่อการเรียนการสอนและอุตสาหกรรม ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment