ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีเปิด-พิธีปิดการแข่งขัน โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทสไทย ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์”

ราคากลาง

Leave a Comment