ข้อกำหนดคุณลักษณะ ชุดคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการสื่อใหม่(New Media Center)

ข้อกำหนดคุณลักษณะ ชุดคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ (New Media Center) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ราคากลาง

Leave a Comment