งานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 3)

การจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 3) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่างขอบเขตของงาน

การประกวดราคา

Leave a Comment