ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิคขั้นสูง) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment