ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติงานการออกแบบตามแบบจำลองด้วย MATLAB

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติงานการออกแบบตามแบบจำลองด้วย MATLAB จำนวน 1 ชุด ของส านักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment