ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ (New media center) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ (New media center) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment