รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์  ชุดปฏิบัติการทำเสื้อตัวอย่าง ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ราคากลาง

Leave a Comment