ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พื้นที่การศึกษาเทเวศร์

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ปรับปรุงศูนย์พื้นที่การศึกษาเทเวศร์ (ส่วนที่ 1) 1 รายการ โดยงานสอบราคาจ้างดังกล่าวจะใช้สัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment