ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลัง ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัยฯ” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลัง ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Leave a Comment