ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

 

Leave a Comment