รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องกลอัตโนมัติ (CNC)

ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องกลอัตโนมัติ (CNC) เพื่อการเรียนการสอนและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ราคากลาง

Leave a Comment