สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับบันทึกข้อมูล ตามโครงการบำรุงรักษาระบบงาน ERP,BPM และ HRM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์สาหรับบันทึกข้อมูล ตามโครงการบำรุงรักษาระบบงาน ERP,BPM และ HRM กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาระบบงานBPM ERP และ HRM

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment